Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
běžný
usual, common
částka
sum, amount
či
or
činnost
activity
dětství
childhood
hlučný
noisy
hluk
noise
chválit, pochválit
to praise
jednoduchý
simple
kadeřnictví
hair dresser's
kadeřník
hair dresser
kryt
covering, cover, case, shelter
lze
it is possible
mezitím
in the meantime
myšlenka
idea
nábytek
furniture
nato
then
návrat
return
odlišný
different
ochotný
complacent, obliging
stříhat, ostříhat
to cut, to trim
patřit + dat + k + dat
to belong to
plocha
surface, area
poctivý
honest
počítat + ak + s + inst, spočítat, vypočítat
to count, to reckon, to count upon, to count up
pohybovat se
to move
porouchat se
to break, to go wrong, to go out of order
pořídit si, pořizovat
to procure, to do (e.g. well)
stavět, postavit
to build
potvrzovat, potvrdit
to confirm
požadavek
demand, requirement
pracovník
worker
pryč
away
příliš
too (e.g. much)
přirozeně
naturally
přístroj
apparatus, instrument
působení
activities
rozlišovat ac + od + gen, rozlišit
to distinguish from
řemeslník
artisan, craftsman
řemeslo
artisan's trade, handicraft
sáhnout, sahat
to touch, to reach for, to put a hand somewhere
sejmout (sňal), snímat
to take off, to take down
slavností
festive, solemn
slavnost
celebration, occasion
x of y cards