Studydroid is shutting down on January 1st, 2019
Cloned from: 1000 Kanjikeywords:
Bookmark and ShareFront Back
ICHI, ITSU, hito(tsu), hito
NI, futa(tsu), futa-, hata, hatsu
SAN, mi(tsu), mi(ttsu), mi
SHI, yon, yo, yo(tsu/ttsu)
GO, itsu, itsu(tsu)
ROKU, mu(tsu/ttsu), mu, mui
SHICHI, nana, nana(tsu), nano
HACHI, ya(tsu), ya(ttsu), ya, you
KYUU, KU, kokono, kokono(tsu)
JUU, tou, to, ji
HYAKU, momo
SEN, chi
MAN, BAN, yarozu
NICHI, JITSU, hi, ka
GETSU, GATSU, tsuki 
SAI
TOU, katana
EN
NYUU, hai(ru), i(ru/reru)
JIN, NIN, hito
MOKU, BOKU, ki, ku
SEN, kawa
RYOKU, RIKI, chikara
KA, GE, shita, moto, shimo
JOU, SHOU, ue, kami
JO, NYO, NYOU, onna, me
DO, TO, tsuchi
TEN, ame, ama
SEKI, yuu
OU
SHOU, ki, o-, chii(sai)
SHU, te, ta
SHI, SU, ko
SUI, mizu
KA, hi, ho
CHUU, naka, uchi
KOU, KU, kuchi
KEN, inu
SAN, yama
TAI, DAI, oo(kii), oo(i ni)
HON, moto
KYUU, yasu
U, ame, ama
KA, KE, hana
SHIN, mori
kai
GAKU, mana(bu)
DAN, NAN, otoko
KOU
MOKU, BOKU, me
x of y cards Next > >> >|