Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
NEURO TENTAFRÅGOR Äldre tentafrågor med korta svar Sahlgrenska Del 2
60. Du är neurokirurgjour och kallas ner till akuten för att titta på en patient som cyklat omkull utan cykelhjälm. Patienten har skrubbsår framtill vänster på skalpen. Han skall enligt uppgift ha varit avsvimmad en kort stund. Han kommer inte ihåg olyckan bara att han cyklat. Vid den första bedömningen finner du patienten helt vaken men lite trött. Inga påvisbara neurologiska deficit. Du ordinerar inläggning på vaksal med commotioobs. Efter tre timmar larmar avdelningen. Du finner att patienten nu är okontaktbar, har en ljusstel och vidgad vänster pupill samt ter sig slapp i höger sida. Andas dåligt. (6p) a) Vad är det som håller på att hända? (1p)
Inklämmning
b) Vad är sannolik orsak / diagnos? (1p)
Intrakraniell blödning (Typisk extraduralhemtom anamnes)
c) Vad gör du direkt på avdelningen? (2p)
ABC enligt ATLS + intubera patienten, hyperventilation Mannitol? Urakut CT inför förmodad hematom utrymning (kraniotomi)
d) Vad gör du sedan? (2p)
Omedelbar neurokirurgkontakt för akut hematomutrymning (kraniotomi)
61. Ange vilka undersökningar du typiskt kan förvänta dig patologiska fynd, samt beskriv dess förväntade fynd vid följande sjukdomar. a) Postiktal Epilepsi
Babinski - positiv
b) Normaltryckshydrocefalus
Romberg – falltendens/fall Gångtest – bredspårig gång dessutom nedsatt kognition
c) Bell’s pares vä sida
Kranialnervstatus –perifer facialis pares
d) Hypofysadenom
Syn – Homonym hemianopsi (mot Chiasma)
e) Infarkt i hö-vertebrobasilarisgebitet
Svalg pares, rotatorisk yrsel, perifer facialispares, hemisymtom
f) Guillain Barrés syndron
Reflexer ↓, Sensibiliter distalt under ben ↓, kan ej hoppa, extremitetsstyrka ↓
g) Wernicke-encefalopati
Ataxi, abducenspares, oftalmoplegi
62. En 63-årig man söker akut på vårdcentralen pga attacker av värk vä kind. Attackerna började för 2 dagar sedan, kommer plötsligt, pågår i några sekunder och kan upprepas flera gånger. Patienten har märkt att smärtan kan framkallas vid tandborstning och har därför sökt tandläkare som inte hittat något fel på tänderna och därför hänvisat patienten till dig. I status har patienten normal sensibilitet, smärtattacker kan framkallas vid beröring av kindens insida vid tänderna i överkäken vä sida. I övrigt är status u.a. a) Ange troligaste neurologiska diagnos? (1p)
Trigeminusneuralgi
b) Vill du göra komletterande imaging undersökning(ar)? Ja/Nej? Vilka? (1p) 46
Ja, MR, för att utesluta expansivitet eller inflammatoriska plack
c) Ange lämpligaste behandling (ej samma som i d) och administrationssätt mot tillståndet? (1p)
Karbamazepin, p.o.
d) Ange lämpligaste behandling (ej samma som i d) om pat har ett pågående svårt anfall av värk? (1p)
Fosfenytoin i.v.
e) Om pats smärtor ej kan kuperas farmakologiskt vad överväger du då?
Blockad eller i sällsynta fall mikrovaskulär dekompression
63. a) Vilka spinalskadade patienter löper risk att utveckla autonom dysreflexi [s 479,482]
Skada ovan Th5
b) Hur yttrar sig autonom dysreflexi (vad händer fysiologiskt)? (1p)
Sympaticuspådrag som nedom skadenivån ej motverkas. Kärlkonstriktion av perifera kärlbäddar och troligen även splanikus. Leder till kraftig blodtrycksstegring och kompensatoriskt bradykardi och sekundärt till HV.
c) Vilka utlösande faktorer bör du främst utreda? (1p)
Distention av håliga organ – tex. urinretention, ileus, subileus.
64. Vilka indikationer finns för akut EEG?
Partiellt status EP, herpesenceaflit
65. En 52-årig musiklärare söker dig pga att hans huvud vill vrida sig åt höger. Han började notera detta för några år sedan, trodde att han hade nackspärr och har varit hos sjukgymnaster utan någon större förbättring. Tillståndet är inte förenat med värk. Söker nu på uppmaning av hustrun som ”tycker att han måste göra något åt det”. Du undersöker patienten och finnar att han i avslappnat läge vrider huvudet så att hakan pekar 35-40 grader åt höger samtidigt som huvudet tippar åt vänster. Om han sätter ett finger mot höger kind blir han rakare men ej alldeles. Nackens rörelseomfång är normalt förutominskränkt huvudvridning åt vänster. Neurologstatus är ua. (2p) a) Diagnos?
Dystoni torticollis
b) Behandling
Botoxinjektion
66. En 75-årig man söker akut på akutmottagningen pga svaghet i hö hand och arm. Jan sökte på VC för 2 veckor sedan då han hade övergående synnedsättning på hö öga. Pågick i ca 2 dgr. Den gången hade symtomen till stor del gått över när patienten väl fick en tid på VC och därför vidtogs ingen ytterligare åtgärd. Man noterade dock att pat hade en hög CRP (80) och man korrelerade pats höga CRP och huvudvärk med en förkylning av virostyp. Ingen god förklaring till synbortfallet hittades, utan man föreslog exspektans. Pat berättar att han fått tilltagande svår huvudvärk o, smärta i nacke och svår smärta vid tuggning. Han känner sig trött, upplever subfebrilitet, han har tagit tempen och den är nu just under 38°CVid din undersökning finner Du att patienten går någor osäkert med höger ben. Måttlig ataxi i övre extremitet. Pat har nedsatt kraft i både hö ben och arm. Dys-DDK hö. Grasset pos hö. Palpationsöm över tinningloberna bilateralt, samt palp-öm över nacken. Ingen nackstelhet. Du begär akut blodstatus där du finner ett normalt Hb. Lätt förhöjt LPK, CRP 120, SR 110. Övriga strokeprover väs u.a. (4p) a) Akturell skadas anatomiska lokalisation i första hand?
a. cerebri media
b) Förstahandsdiagnos du misstänker?
Temporalis arterit.
c) Akut behandling?
Prednisolon 40-60 mg/dag – om synbortfall 500mg-1g/dag.
d) Utredning?
Temporalisbiopsi, givetvis en CT för att utesluta infarkt 47
67. Josiah Bartlet, 58 år, har haft MS i 16 år. Han har en lätt pares i vänster ben, vilket inskränker hans gångsträcka något. Ham klagar nu över besvärande trängningar till miktion sedan en tid. Det kan vara svårt att hinna till toaletten om han inte den i närheten. Vilka 2 enkla åtgärder vill du vidta först?
Utesluta UVI, kontrollera resurin (bladderscan)
68. a) Vad är en trinukleoidsjukdom?
Genetisk sjukdom dom beror på att exempelvis CAG-repeats i genomet som ger upphov till translation b) Nämn ett exempel på en trinukleotidsjukdom?
69. Du är medicinjour i Enköping och en 34-årog kvinna med känd epilepsi inkommer med ambulans efter att i hemmet insjuknat med ett toniskt-kloniskt anfall som gick över efter 10 minnuter när hon fick klysma Stesolid 10 mg av anhöriga. Emellertid återkom ett nytt anfall redan inom 5 minuter och pågick fortfarande då ambulanspersonalen kom hem till patienten. Anfaller gick över då, men just när man kommer in med patienten på akutrummet får hon ett tredje anfall. a) Lämplig farmakologisk behandling under de 30 fösta minuterna efter ankomst till sjukhuset? Läkemedelsnamn, administrationssätt och dos måste anges. (4p) [s320]
Stesolid 0,25mg/kg iv (max 40 mg) och Fosfenutin iv max 20 mg FE/kg – båda ska ges!
b) Det framkommer att patienten ej varit vaken mellan anfallen och dessutom att behandlingen som du gett enligt (a) ovan efter ca 30 minuter ej får anfallet att gå över. Åtgärd? (2p)
Ställningstagande till narkos – Propfol, Dormicum etc. – kontakta narkos
70. Charcot Marie Tooth (CMT) är ett exempel på heriditära polyneuropatier (prevalens 1/2500). a) CMT1a är en av de vanligaste subtyperna av CMT. Vilka kliniska fybd hittar du vid undersökning av en patient med CMT1a? (2p) [s400]
Nedsatt känsel i alla kvaliteter, pes cavus, tuppgång, atrofi av distal handmuskulatur, storkben
b) Vad är etiologin ( CMT1a)?
Autosomalt dominant – mutation chr 17p
71. Vilka kontraindikationer finns mot LP för likvorprovtagning (ange minst 3)? (3p)
Intrakraniell/intraspinal expansiv progress, koagulationsrubbningar, antikoagulantia, lokal infektion
72. Du arbetar som jourhavande neurolog på SU/S. En 69-årig man insjuknar akut 10.00 med högersidig svaghet i både armar och ben. Hustrun larmar 112 och ambulans är på plats inom 15 min. Pat körs till närmaste sjukhus som ligger 6 km ifrån SU. Mottagande medicinjour gör en bedömning att detta kan röra sig om en stroke och beslutar att göra en akut CT. Radiologen friar helt CT-bilden och bedömer den u.a. Detta gör medicinsjouren konfunderad och ringer dig kl 11.25 och frågar dig om råd. Efter att anamnestiskt verifierat tidsförloppet så beslutar du att omedelbart ta över patienten för fortsatt handläggande. a) Vilka anamnestiska uppgifter är essentiella i detta läge? (2p)
Tidigare sjukdomar och operationer, tidsförloppet anfallet
b) Vilka statusfynd är kontraindicerade för att gå vidare till c? (2p)
EP, medvetandeförlust
c) Du beömer att aktiv behandling kan initieras. Vilken? (1p)
Trombolys (troligen infark som ej syns så tidigt på CT?)
73. Ange minst 3 systemsjukdomar som kan ge polyneuropati. (3p)
Diabetes, SLE, RA
74. Du har haft 7 patienter på akutmottagningen som du gjort lumbalpunktion på. Tyvärr har en dr. Kawei på labbet blandat ihop provrören. Med hjälp av din massiva kunskap om likvoranalyser så lyckas du para ihop rätt diagnos med rätt provsvar. IEF=isoelektrisk fokusering. (7p) a. Pleocytos - mono - MS b. Pleocytos poly – Subarakniodalblödning c. Ologiklonala IgG band selektivt i likvor - Neuroborrelios d. Abs 450 nm pos - Bells pares e. Albuminkvot förhöjt - Bakteriell meningit f. IEF normalt - Serös meningit/Gullain Barré syndrom 48
Neuroborrelios = a Serös meningit = a Bakteriell meningit = b MS = c Subarakniodalblödning = d Guillain Barré Syndrom = e Bells paralys = F
75. En 65-årog man med angina pectoris har insjuknat plötslit för 4 timmar sedan med svaghet i vä ansiktshalva, vä arm och ben och inkommer nu med ambuland pga detta. a) Vid din undersökning av patienten undersöker du om en påverkan av högra kortikala funktioner kan föreligga. Vilka 2 bortfall av högra kortikala funktioner är det viktigast att titta efter på denna patient? Ange också hur man kan dela upp ett av dessa bortfall i 3 ytterligare undergrupper. (3p)
Neglect och spatial dysfunktion. Visuell, sensorisk och motorisk neglect.
b) Förklara innebörden av de 2 bortfallen i fråga a? (1p)
Svårt att hitta rätt i rummet. Uppmärksamhetsstörning. Påklädningsapraxi. Neglect – vä sida finns inte för patienten Spatiell dysfunktion – störd tids och rumsuppfattning – hittar inte + påklädningsapraxi – förstår inte sin kropp i förhållande till kläder.
76. En patient behandlas med karbamazepin mot epilepsi. a) Vid vilka situationer är det motiverat att kontrollera LM-koncentration?
Terapisvikt, biverkingar
b) Om pat trots monoterapi blir anfallsfri vilka möjligheter finns då?
Byte till annat LM
77. En person har haft en medvetandestörning av oklar genes. EEG ger följande svar ”Normalt EEG under vakenhet, sömn, hyperventioation och fotostimulering.” Vilken diagnostisk vägledning ger detta?
Ingen !
78. Vad karaktäriserar yrsel vid: [s492] a) Mb Meniere?
Tinnitus, ensidig HNS, akut attack, debut 30-40 år. Horisontell nystagmus som byter riktning vid anfallet.
b) Benign paroxymal lägesyrsel (BPPV)?
Kort duration (~ 30 sek), nystagmus vid Dix Hallpike. (botas med Epley’s manöver)
79. Vilken behandlingstrategi bör du ha vid behandling av Parkinsons sjukdom? (1p)
Långsam upptrappning av levodopa, ev DA-receptor agonist till yngre pat.
80. En 35-årig man insjuknar i ÖLI-symtom och feber. Tre dagar senare blir han under loppet av timmar slö, ter sig förvirrad. Han har svårt att usig och blir plötslit medvetslös och får muskelryckingar i hö sida. Inkommer med ambulans och du finner i status en vakenhetssänkt och desorienterad man med måttlig hö-sidig hemipares. Utredningen visar att patienten har drabbats av en herpesencefalit. a) Vilka diagnostiska utredningar bör ha gjorts för att fastställa diagnosen?
CT/MR, LP (celler + PCR), EEG,
b) Vilken behandling (preparat och administrationssätt) ges mot herpesencefalit och när skall behandling inledas?
Aciklovir, iv ⇒omedelbart redan vid misstanke!!!!
x of y cards Next >|